PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

komunikat biskupa diecezjalnego

W trosce o bezpieczeństwo i porządek na cmentarzach,  rekomendujemy umieszczenie w widocznym miejscu (np. tablica ogłoszeniowa) informacji o  przepisach porządkowych, które powinny stanowić wyciąg z obowiązującego regulaminu cmentarza. Poniżej przedstawiamy przykład informacji.

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

 • wstęp na teren cmentarza  możliwy jest wyłącznie  w godzinach otwarcia lub do zmroku,    
 • zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
 • obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 • posegregowane śmieci i odpady  należy składać do pojemników udostępnionych przez zarządcę cmentarza,
 • zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,
 • obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,
 • zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, dziania siły wyższej,  czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,
 • przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
 • w okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,
 • woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,
 • na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 5. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
 6. przemieszczania nagrobków,
 7. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,
 8. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
 9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,
 10. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,
 11. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,
 12. sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,
 13. wypalania śmieci,
 14. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,
 15. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
 16. wprowadzania zwierząt,
 17. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,
 18. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
 19. uprawiania żebractwa.